OWNER

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SALES OFFICE

ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
เลขที่ 388 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-255-9994-7
อีเมล์ cs.sq.one@gmail.com

CONTACT FORM